Velkommen til bærumsskolens kursportal. Her ser du kommende arrangementer og kurs, og kan melde deg på. Husk å avklare påmelding med din leder.

Barn i risiko

Skoleåret 2022/2023 Tilgjengelig hele året

Jannike Smedsplass og Mads Mølbach jobber som rådgivere i grunnskoleavdelingen knyttet til barn med utfordrende atferd. Vi kan bistå i barnehager og skoler med oppfølging og veiledning av personalet som arbeider med barn med utfordrende atferd. Jannike Smedsplass jannike.smedsplass@baerum.kommune.no 470 19 521   Mads Mølbach Mads.molbach@baerum.kommune.no 905 10 914   Vi gjennomfører også fagøkter/workshop innen en… Read more »

Trygt og godt skolemiljø

Skoleåret 2022/2023 Tilgjengelig hele året

Bistand innen trygt og godt skolemiljø  Bente Granberg og Kaja Fiske Edvardsen jobber som kommunens Trygg-kontakter og spesialrådgivere innen læringsmiljø. Ved behov for bistand på skole-, klasse- og/eller individnivå kan skoler, foresatte og elever henvende seg: trygg@baerum.kommune.no  Kaja Fiske Edvardsen kaja.fiske@baerum.kommune.no Telefon: 40 889 630   Bente Granberg bente.granberg@baerum.kommune.no Telefon: 415 60 840

Workshop i link til livet

Avtales med GRSK Fortløpende hele skoleåret

LINK står for livsmestring i norske klasserom. LINK kan være til hjelp for å få til godt arbeid i klasserom som fremmer god psykisk helse gjennom meningsfulle samtaler, utforskende refleksjoner, lek og moro om temaer som angår oss alle. LINK skal bidra til blant annet opplevelse av tilhørighet. Denne workshopen er for personalet på skoler… Read more »

Lærende nettverk for miljølærere og sosiallærere – samling 2

Onsdag 12.oktober Kl 1330-1600

Dette nettverket er for alle miljølærere og sosiallærere i bærumsskolen. Det er ønskelig at alle skoler stiller med en skoleleder også. I tillegg er alle helsesykepleiere/PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere m. fl., skoleledere, PP-rådgivere og helsesykepleiere Deltakere får invitasjon på mail/gruppe på teams Mer info om andresamling:  Hvordan bidra til elevmedvirkning? Hvordan vurdere… Read more »

Utsatt pga streik Lingdys – kurs for lærere i Kunnskapssenteret, Lesesalen ved siden av Spiseriet

Tirsdag 18. oktober Kl. 13:30 - 16:00

Kurs for lærere i Lingdys for iPad Dette er et praktisk rettet kurs, som gjennomgår hele Lingdys for iPad. Målet med kurset er å bli kjent med hvilke muligheter Lingdys for iPad har til å hjelpe elever som har utfordringer med lesing og skriving. Trenger du hjelp til innlogging kan du komme kl 13 for… Read more »

Skoleledersamling 2 – DeKomp

Onsdag 19.oktober Skole 1 kl 0900 - 1100 / Skole 2 kl 1200 - 1400

Sted: Kunnskapssenteret, Konferanserom 220 Onsdag 19 september holder vi skoleårets første skoleledersamling. Denne samlingen vil være noe annerledes fra tidligere. Vi ønsker å invitere dere og en lærer fra hver skole til en prosess med desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DeKomp) som tema. Fordi vi fort blir mange mennesker, deler vi denne samlingen i 2 etter… Read more »

Nettverkssamling SFO – avdelingsledere med ansvar for SFO og basekoordinatorer

Torsdag 27.oktober kl. 10.00 - 12.00

Vi inviterer avdelingsledere med ansvar for SFO og basekoordinatorer til en felles samling.  Målet med samlingen er å dele kunnskap og erfaringer fra egen SFO slik at alle kan bli bedre kjent og danne utgangspunkt for videre arbeid i nettverket.  Det er ønskelig at alle forbereder en kort presentasjon (ca. fem min.) av egen SFO der… Read more »

Helhetlig opplæringsløp – fra barnehage til skole

Onsdag 2.november kl. 13.000 - 16.00

Fra barnehage til skole   Velkommen til samling om overgang barnehage-skole 02.11.2022 i forsamlingssalen på Rykkinn barneskole. Samlingen er for avdelingsledere med ansvar for 1.trinn i skole og 2 representanter fra barnehage (det oppfordres til at leder er en av representantene).   Det er viktig at barn opplever sammenheng og trygghet i overgangen fra barnehage til skole.… Read more »

Workshop i analyse av elevundersøkelse

Mandag 7.november Kl 1330-1530

Målet med samlingen er å gi skoleledere innspill til hvordan analysere resultater fra elevundersøkelsen på egen skole. I tillegg til tips til hvordan drive prosess med lærerne i etterkant av undersøkelsen og sette inn tiltak på skole og trinn/klassenivå.

Ny dato Campus Matte 5-7 samling 2 programmering

Tirsdag 8. november kl 1400-1600

Stasjonsundervisning legger til rette for motivasjon og mestring hos elevene, men kan ofte være tidkrevende å forberede og krevende å gjennomføre. La deg inspirere til å enkelt gjennomføre stasjonsundervisning, eller bruke verktøyene til å skape variasjon i klasserommet til hvert eneste tema på mellomtrinnet! Vi legger opp til en engasjerende økt hvor erfaringsdelingen er i… Read more »

Lærende nettverk for nyutdannede lærere – samling 2

Onsdag 9. november Kl 0900-1500

Nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber i sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk, og består av fem heldagssamlinger. Påmelding: Deltakere meldes på av rektor/nærmeste leder. Deltakere får invitasjon i Outlook/gruppe på Teams Mer om andre samling:  -Erfaringsdeling fra hjem-skole samarbeid -Livsmestring og emosjonell støtte

Ny dato Campus Matte 8-10 Samling 2 – programmering

Onsdag 9. november kl 1400-1600

I læreplanen er fokuset at vurderingen skal fremme læring og utvikle kompetanse. Vurderingen skjer fortløpende i dialog mellom elev og lærer. Eleven skal lære seg å sette ord på det de får til og hva som er vanskelig, med læreren som veileder i vurderingsarbeidet. Hvordan kan du vurdere elevene dine på en god og helhetlig… Read more »

Ny dato Campus Matte 1-4 Lærende nettverk samling 2

Torsdag 10. november kl 1400-1600

Hvordan kan du oppnå aktiv læring på elevenes premisser? Hvordan kan du bruke variasjon og lek i undervisningen til å skape matteglede? Velkommen til en engasjerende samling hvor vi viser og diskuterer varierte stasjoner med praktiske oppgaver for småtrinnet! Vi legger opp til en engasjerende økt hvor erfaringsdelingen er i sentrum. Det blir lagt til… Read more »

Skoleledersamling 3

Torsdag 17.november kl 1000-1200

Ledelse av fagfornyelsen og læring i det 21. århundre Alle skoleledere er invitert til samlinger med fagfornyelsen og læring i det 21. århundre som tema. På samlingene veksler vi mellom teoretiske tilnærminger, praksisfortellinger, erfaringsdeling og refleksjon. Tema: Kommer

Nettverksmøte for ressurspersoner

Onsdag 23.november Kl. 13.00-16.00

Hei! Vi inviterer til nettverksmøte for ressurspersoner for eksisterende og nye ressurspersoner. Mer informasjon kommer.

DragonBox samling 2 – lær mer i et lærende nettverk

Onsdag 30. november Kl 1400-1600

Dragonbox er et digitalt læremiddel som gjør at du som lærer kan gjøre matematikken levende ved hjelp av historiefortelling, og digitale og fysiske konkreter. Dette lærende nettverket er for lærere som bruker Dragonbox , og som ønsker påfyll om hvordan man bruker det metodisk, og få innsikt i flere muligheter. Målgruppe: 1. – 2.trinn og… Read more »

Lærende nettverk om flerspråklige elever – samling 2

Mandag 12.desember Kl 1300-1600

Dette nettverket er for lærere som underviser flerspråklige elever i særskilt norskopplæring. I nettverket presenterer og drøfter vi metoder og tilnærminger til andrespråksopplæring. Målet er at nettverket bidrar til kompetanseutvikling knyttet til særskilt språkopplæring i bærumsskolen. Det er ønskelig at minst én lærer med ansvar for den særskilte språkopplæringen deltar i nettverket. De som melder… Read more »

Lærende nettverk for miljølærere og sosiallærere – samling 3

Onsdag 11.januar Kl 1330-1600

Dette nettverket er for alle miljølærere og sosiallærere i bærumsskolen. Det er ønskelig at alle skoler stiller med en skoleleder også. I tillegg er alle helsesykepleiere/PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere m. fl., skoleledere, PP-rådgivere og helsesykepleiere Deltakere får invitasjon på mail/gruppe på teams Mer info om tredje samling:  Hvordan legge til rette for… Read more »

Skoleledersamling 4

Torsdag 19.januar kl 1000-1200

Ledelse av fagfornyelsen og læring i det 21. århundre Alle skoleledere er invitert til samlinger med fagfornyelsen og læring i det 21. århundre som tema. På samlingene veksler vi mellom teoretiske tilnærminger, praksisfortellinger, erfaringsdeling og refleksjon. Tema: Kommer

Lærende nettverk om flerspråklige elever – samling 3

Mandag 13.februar Kl 1300-1600

Dette nettverket er for lærere som underviser flerspråklige elever i særskilt norskopplæring. I nettverket presenterer og drøfter vi metoder og tilnærminger til andrespråksopplæring. Målet er at nettverket bidrar til kompetanseutvikling knyttet til særskilt språkopplæring i bærumsskolen. Det er ønskelig at minst én lærer med ansvar for den særskilte språkopplæringen deltar i nettverket. De som melder… Read more »

Lærende nettverk for miljølærere og sosiallærere – samling 4

Tirsdag 28.februar Kl 1330-1600

Dette nettverket er for alle miljølærere og sosiallærere i bærumsskolen. Det er ønskelig at alle skoler stiller med en skoleleder også. I tillegg er alle helsesykepleiere/PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere m. fl., skoleledere, PP-rådgivere og helsesykepleiere Deltakere får invitasjon på mail/gruppe på teams Mer info om fjerde samling:  Hvordan legge til rette for… Read more »

Skoleledersamling 5

Torsdag 2.mars kl 1000-1200

Ledelse av fagfornyelsen og læring i det 21. århundre Alle skoleledere er invitert til samlinger med fagfornyelsen og læring i det 21. århundre som tema. På samlingene veksler vi mellom teoretiske tilnærminger, praksisfortellinger, erfaringsdeling og refleksjon. Tema: Kommer

Lærende nettverk for nyutdannede lærere – samling 4

Tirsdag 21.mars Kl 09.00-15.00

Nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber i sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk, og består av fem heldagssamlinger. Påmelding: Deltakere meldes på av rektor/nærmeste leder. Deltakere får invitasjon i Outlook/gruppe på Teams Temaene for dagen er:   -Erfaringsdeling fra arbeidet med VFL -Nyttige grep for å følge med og fremme gode og… Read more »

Skoleledersamling 6

Torsdag 27.april kl 1000-1200

Ledelse av fagfornyelsen og læring i det 21. århundre Alle skoleledere er invitert til samlinger med fagfornyelsen og læring i det 21. århundre som tema. På samlingene veksler vi mellom teoretiske tilnærminger, praksisfortellinger, erfaringsdeling og refleksjon. Tema: Kommer

Lærende nettverk for nyutdannede lærere – samling 5

Torsdag 4.mai Kl 0900-1500

Nettverket er for alle nyutdannede lærere som jobber i sitt første år som lærer. Nettverket er obligatorisk, og består av fem heldagssamlinger. Påmelding: Deltakere meldes på av rektor/nærmeste leder. Deltakere får invitasjon i Outlook/gruppe på Teams Mer om femte samling:  -Erfaringsdeling fra arbeidet med mobbing -Inkluderende fellesskap for alle: Hvordan får vi det til når… Read more »

Lærende nettverk for miljølærere og sosiallærere – samling 5

Torsdag 11.mai Kl 1330-1600

Dette nettverket er for alle miljølærere og sosiallærere i bærumsskolen. Det er ønskelig at alle skoler stiller med en skoleleder også. I tillegg er alle helsesykepleiere/PPT velkomne til samlingene. Målgruppe: Miljølærere, sosiallærere m. fl., skoleledere, PP-rådgivere og helsesykepleiere Deltakere får invitasjon på mail/gruppe på teams Mer info om femte samling:  Hvordan håndtere krenkelser og mobbing?… Read more »

Skoleledersamling 7

Torsdag 1.juni kl 1000-1200

Ledelse av fagfornyelsen og læring i det 21. århundre Alle skoleledere er invitert til samlinger med fagfornyelsen og læring i det 21. århundre som tema. På samlingene veksler vi mellom teoretiske tilnærminger, praksisfortellinger, erfaringsdeling og refleksjon. Tema: Kommer