Modul 2: Programmering i læreplanen

Med fagfornyelsen er programmering blitt en del av læreplanen. Programmering er ikke et eget fag, men en integrert del av fire fag. Matematikkfaget har hovedansvaret for opplæringen i programmering. Her finner du kompetansemål i programmering på alle trinn. I tillegg har naturfag, kunst og håndverk og musikk kompetansemål i programmering på høyere trinn. Det vil si at elevene lærer programmering i matematikkfaget frem til 4. trinn, slik at de kan anvende programmering også i de andre fagene på høyere trinn. Når programmeringen er lagt inn i kompetansemålene og ikke som et eget fag, betyr det at programmering skal være en integrert del av disse fire fagene.

Etter andre trinn er det bare matematikkfaget som har kompetansemål i programmering:

  • kjenne igjen og beskrive repeterende enheter i mønstre og lage egne mønstre  
  • lage og følge regler og trinnvise instruksjoner i lek og spill 

Et viktig didaktisk prinsipp når man underviser programmering er å gå fra det konkrete til det mer abstrakte. Slik disse kompetansemålene viser skal elevene på 2. trinn jobbe praktisk med mønstre, lek og spill. Kompetansemålene nevner ingenting som gjør læreren avhengig av digitale redskaper for å gjennomføre disse kompetansemålene.

I læreplanens overordnete del, kapittel 1.4, kan vi lese at:

For de yngste barna i skolen er lek nødvendig for trivsel og utvikling, men også i opplæringen som helhet gir lek muligheter til kreativ og meningsfylt læring.

Programmering på 2. trinn handler om å bli kjent med algoritmisk tenkning gjennom lek og fysiske øvelser.