Modul 2: Programmering i læreplanen

Programmering i skolen

Med fagfornyelsen er programmering blitt en del av læreplanen. Programmering er ikke et eget fag, men en integrert del i fire fag. Matematikkfaget har hovedansvaret for programmeringen. I matematikk finner du kompetansemål i programmering på alle trinn. I tillegg har naturfag, kunst og håndverk og musikk kompetansemål i programmering. Når programmeringen er lagt inn i kompetansemålene og ikke som et eget fag, betyr det at programmering skal være en integrert del av disse fire fagene.

Kompetansemål i matematikk etter 3. trinn

  • (Eksperimentere med og forklare plasseringer i koordinatsystemet)
  • lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel knytte til koordinatsystemet

Det kan være naturlig å se kompetansemålet i matematikk i sammenheng med dette kompetansemålet i kroppsøving etter 4. trinn: 

  • Lage og bruke kart for å orientere seg i kjent terreng

På andretrinn har elevene gjerne jobbet i rutenett med blue-botene og ledet hverandre rundt i rutenettet. På tredjetrinn utvides denne kompetansen slik at koordinatsystemet blir en del av den. Her er det viktig at elevene blir kjent med hvordan vi navngir ruter i koordinatsystemet. Det er naturlig å samarbeide med kroppsøvingsfaget. Kart er også utformet som et koordinatsystem og bruken av kart gir en konkret anvendelse av dette kompetansemålet. 

Lekpreget og praktisk tilnærming til programmering

Et viktig didaktisk prinsipp når man underviser programmering er å gå fra det konkrete til det mer abstrakte. Slik kompetansemålene viser, skal elevene på 3. trinn jobbe praktisk med lek og spill og koordinatsystem. Kompetansemålene nevner ingenting som gjør læreren avhengig av digitale redskaper for å arbeide med kompetansemålene.

I læreplanens overordnete del, kapittel 1.4, kan vi lese at:

For de yngste barna i skolen er lek nødvendig for trivsel og utvikling, men også i opplæringen som helhet gir lek muligheter til kreativ og meningsfylt læring.

Programmering på 3.. trinn handler om å bli kjent med algoritmisk tenkning og koordinatsystemet gjennom lek og praktiske øvelser.